İstanbul Kültür Üniversitesi CEHAMER Misyon ve Vizyonu

Vizyon: Merkez; disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk alanında, bilimsel yöntemlerle ceza hukukuna ilişkin sorunların çözümü ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ceza hukuku alanında uyum sağlaması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile uygulamaya ve öğretiye yönelik olarak çeşitli çalışmalar yapılmasını hedeflemektedir. 


Misyon: Merkez vizyonu doğrultusunda; öğretiye ve uygulamaya dönük olarak aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür:

a) Ceza hukuku ve bağlantılı alanlarda, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kollokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak,
b) Ceza hukuku ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,
c) Konusu ile ilgili bilim dalları ve uygulamaları alanındaki diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,
ç) Konusu ile ilgili gerekli arşiv ve tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak,
d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak,
e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi amacıyla, düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,
f) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.